Privacyverklaring

KarinDeraedtFotografie, gevestigd aan Van de Wateringelaan 19, (2272CA) Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als fotograaf raak ik met mijn werk (bijna) altijd jouw privacy, omdat je herkenbaar op een foto staat. Ik vraag daarom altijd of je er bezwaar tegen hebt dat ik je foto gebruik voor de (sociale) media en ik vraag toestemming of ik je foto mag opnemen in mijn portfolio. Wanneer je akkoord gaat, dan kan je dit later altijd weer intrekken. Zonder toestemming vooraf mogen foto’s niet worden (door)verkocht.

Contactgegevens:
www.karinderaedtfotografie.com / info@karinderaedtfotografie.com / 06-24709748

Persoonsgegevens die wij verwerken
KarinDeraedtFotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type (gebeurd standaard wanneer je mijn site bezoekt)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
 • In correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer (wanneer je mij betaalt via de bankrekening)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Daarnaast verwerk ik de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras (blijkt vaak uit de gemaakte foto)
 • Gezondheid (wanneer dit blijkt uit de gemaakte foto)
 • Burgerservicenummer (alleen bij zakelijke klanten, is onderdeel van de factuur)
 • Biometrische gegevens (alleen bij close-ups van jouw ogen of vingers. omdat ik gebruik maak van een 24 MP camera is het mogelijk je biometrische gegevens daar uit te halen. Dat kan alleen via de originele foto en die plaats ik niet op het internet. Voor internet wordt de foto sterk gecomprimeerd.
 • Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@karinderaedtfotografie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
KarinDeraedtFotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Ik verwerk tevens ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
KarinDeraedtFotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KarinDeraedtFotografie) tussen zit.

Waar worden je gegevens opgeslagen
KarinDeraedtFotografie maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • www.pixieset.com: een online galerij waar ik de gemaakte foto’s  voor klanten in lever, bewaar en waar je de foto’s kan downloaden
 • De mailbox van KarinDeraedtFotografie – dit is een beveiligde mailbox waarin het mailcontact bewaard blijft
 • www.acumulus.nl: mijn online boekhoudprogramma waarin ik de persoonsgegevens verwerk om facturen aan te maken en de administratie bij te houden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KarinDeraedtFotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Administratieve gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres: 7 jaar, omdat dit onderdeel van is mijn administratie en vanuit de belastingdienst verplicht is om te bewaren.
 • De gemaakte foto’s bewaar ik 25 jaar, omdat mijn service is dat jij altijd jouw foto’s nogmaals mag downloaden, bijvoorbeeld als je ze zelf kwijt bent. De foto’s worden op een externe harde schijf bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
KarinDeraedtFotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KarinDeraedtFotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KarinDeraedtFotografiegebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KarinDeraedtFotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@karinderaedtfotografie.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

KarinDeraedtFotografie wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KarinDeraedtFotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden onder andere beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van KarinDeraedtFotografie. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@karinderaedtfotografie.com